Disclaimer

Het gebruik van de sites van Het Proces Publishing zijn onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de sites
De sites van Het Proces Publishing zijn in de eerste plaats bedoeld voor persoonlijk gebruik bij het zoeken naar informatie over de magazines van Het Proces Publishing. Op de sites wordt mogelijk bijkomende informatie geboden over acties en evenementen. Hoewel al het mogelijke is gedaan om de accuraatheid van de gegevens op de website te waarborgen, kan Het Proces Publishing niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen bij het raadplegen van deze gegevens. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u dit melden en zal Het Proces Publishing de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. De inhoud van de sites (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Specifieke vermeldingen van merknamen, organisaties en evenementen of aanbiedingen betekenen géén beoordeling of engagement door Het Proces Publishing.

Gebruik van de sites
Het Proces Publishing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de op of via de sites ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Bescherming van persoonsgegevens
Het Proces Publishing hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Algemene informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Voor specifieke informatie of om gebruik te maken van bepaalde aanbiedingen of voordelen, moet u zich inschrijving met beperkte persoonlijke gegevens. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Alle meegedeelde persoonsgegevens worden opgenomen in de adressenbestanden van het respectievelijke magazine van Het Proces Publishing

Het Proces Publishing geeft u daarbij de volgende garanties:
· Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken
· De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
· Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden
· U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de sites van Het Proces Publishing kunt u met (hyper)links doorverwezen worden naar andere websites en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Proces Publishing beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Het Proces Publishing aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten
Het Proces Publishing behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Meer informatie hierover vindt u op onze verklaring betreffende auteursrecht:

Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Het Proces Publishing bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het Proces Publishing wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Het Proces Publishing mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

U stemt ermee in dat Het Proces Publishing de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe zaken.

Geschillen
Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de Het Proces Publishing sites of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Leuven, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.